Telerau ac Amodau

Croeso i’n gwefan. Drwy barhau i bori, rydych yn cytuno i gydymffurfio â, a cael eich rhwymo gan y telerau ag amodau canlynol sydd, ynghyd â’n polisi preifatrwydd yn llywodraethu perthynas Box-Bocs.com gyda chi mewn perthynas â’r wefan hon. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau ag amodau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

Mae’r term Box-Bocs.com neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchennog y wefan, yn unig fasnachwr mae ein safle busnes yn ‘Fron Eirian’, Lon Bachau, Llandegfan, Ynys Môn LL59 5YE. Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at y defnyddiwr neu borwr ar ein gwefan.

Mae defnyddio’r wefan hon yn amodol ar y telerau canlynol:

 • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon ar gyfer eich gwybodaeth gyffredinol a defnyddio yn unig. Mae’n amodol i newid heb rybudd. Nid ydym ni nag unrhyw drydydd parti yn darparu unrhyw warant ynghylch cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nag addasrwydd y wybodaeth a defnyddiau a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gallai gwybodaeth a defnyddiau o’r fath gynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac rydym yn benodol yn eithrio atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau neu wallau o’r fath i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.
 • Mae eich defnydd o unrhyw wybodaeth neu ddefnyddiau ar y wefan hon ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon bodloni eich gofynion penodol.
 • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sy’n eiddo i, neu wedi’i drwyddedu i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, y dyluniad, cynllun, edrychiad, ymddangosiad a graffeg. Gwaherddir ei atgynhyrchu heblaw yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sy’n ffurfio rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
 • Mae pob nod masnach a atgynhyrchir ar y wefan hon, nad ydynt yn eiddo, neu’n drwyddedig i’r gweithredwr, wedi’u cydnabod ar y wefan. Gall eu defnyddio heb awdurdod o’r wefan hon arwain at hawliad am iawndal a / neu fod yn drosedd.
 • O bryd i’w gilydd, efallai y bydd y wefan hon hefyd yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y dolenni hyn er hwylustod i chi i ddarparu gwybodaeth pellach. Nid ydynt yn golygu ein bod yn cymeradwyo’r wefan (au). Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y wefan (au) cysylltiedig.
 • Mae eich defnydd o’r wefan hon ag unrhyw anghydfod sy’n deillio o ddefnydd o’r fath o’r wefan yn amodol ar gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Gwybodaeth Gyffredinol

Drwy brynu cynnyrch Box-Bocs.com, rydych yn cytuno i’r telerau ag amodau canlynol:

Mae pren a chynhyrchion pren yn ddeunyddiau naturiol, ac fel y cyfryw yn ddarostyngedig i amherffeithrwydd ag amrywiadau naturiol a mewnol.

Rydym yn gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau bod ein cynnyrch yn sefydlog cyn eu gwerthu. Fodd bynnag, ni allwn fod yn gyfrifol am amherffeithrwydd naturiol a mewnol, neu mewn unrhyw ffordd yn atebol ar gyfer effaith hyn wrth achosi toriadau a /neu iawndal i unrhyw eiddo neu berson.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod arwynebau bwyd yn ddiogel ar y pwynt yr ydych yn eu prynu, mae prynwyr yn gyfrifol am ofal a chynnal a chadw eu cynhyrchion. Mae pob eitem paratoi bwyd yn cael eu trin ag olewau diogel bwyd cyn eu gwerthu.

Ni all Box-Bocs.com fod yn atebol am unrhyw faterion diogelwch bwyd sy’n deillio o ddiffyg gofal, cynnal a chadw neu drwy amrywiadau naturiol yn amlygu trwy draul.

 • Rhaid dilyn Cyngor Iechyd a Diogelwch ar gyfer ein cynnyrch
 • Rhaid trin y cynnyrch yn ofalus, i osgoi straen gormodol mewn cynhyrchion pren.
 • With drin eitemau mawr/hir, rhaid defnyddio dwy law i gefnogi’r cynnyrch.
 • Dylied osgoi cario gormod o eitemau trwm ar unwaith.
 • Peidiwch â gollwng ar ymylon neu gorneli.
 • Gall cynhyrchion pren sydd yn cael eu cadw o dan amodau tymheredd uchel neu lleithder uchel cael eu heffeithio.
 • Er mwyn diogelwch bwyd, golchwch arwyneb yr eitemau bwyd cyn eu defnyddio am y tro cyntaf. Dylai eitemau paratoi bwyd cael eu iro o bryd i’w gilydd gan ddefnyddio cynnyrch bwyd diogel megis olew Tung.
 • Er mwyn diogelwch bwyd, dylied lanhau arwynebau bwyd yn unol a chanllawiau cyfredol.
 • Er mwyn diogelwch bwyd, dylied cynnal archwiliad gweledol ar gyfer traul ar arwynebau bwyd y cynnyrch cyn pob defnydd.

Eitemau i’w dychwelyd

Er ein bod yn anelu at fodloni 100% o’n cwsmeriaid, rydym yn deall y gall o bryd i’w gilydd bethau fynd o chwith.

Yn yr achos yma, os yw unrhyw gwsmer yn anfodlon gyda’r cynnyrch, neu wedi derbyn eitem a ddifrodwyd neu sy’n ddiffygiol, ac yn dymuno dychwelyd yr eitem, gall wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y 28 diwrnod yn dilyn y dyddiad prynu. Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl, gallwch anfon e-bost atom yn post@box-bocs.com yn esbonio eich rhesymau, a byddwn yn darparu manylion ar gyfer dychwelyd eich pryniant.

Ar ôl derbyn y nwyddau a ddychwelir byddwn yn rhoi i chi ad-daliad llawn, gan gynnwys y costau postio dychwelyd, drwy PayPal neu siec os yw’n well gennych.

Os ydych wedi gosod archeb ac yn dymuno canslo cyn iddo gael ei anfon, cynghorwn eich bod yn cysylltu â ni ar unwaith. Byddwn yn hapus i helpu drwy atal y broses a chynnig ad-daliad llawn. Bydd rhaid i ni roi cyngor ar frys gan bod y rhan fwyaf o’n gorchmynion yn cael eu hanfon o fewn 5 diwrnod gwaith.

Wrth barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i'n defnydd o cwcis Mwy o wybodaeth

Mae'r gosodiadau cwcis ar y wefan hon yn "caniatáu cwcis" er mwyn rhoi'r profiad pori gorau posib. Os ydych yn parhau i ddefnyddio'r wefan heb newid eich gosodiadau cwcis neu os ydych yn clicio ar "Derbyn" isod yna rydych yn cydsynio i hyn.

Cau